Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen voor wie wij persoonsgegevens verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste categorieën: bezoekers van onze website; (medewerkers van) klanten van ons; ontvangers van nieuwsbrieven en andere mailings van ons; potentiële klanten van ons; (medewerkers van) leveranciers.
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: het leveren van diensten voor onze klanten; het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen vanuit de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT); het onderhouden van contact en het communiceren met u; marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van mark-to-market communicatie die voor u van belang kunnen zijn; de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website; het verbeteren van de kwaliteit van onze eigen diensten; het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
De veiligheid van uw gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ons toegang hebben tot uw gegevens of bestanden zijn verplicht tot geheimhouding, onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Wij maken gebruik van door de industrie geaccepteerde standaarden voor technologische en operationele beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op.
Het mogelijk maken/uitwisselen van gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om derden toegang te geven tot persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u een niet-uitputtend overzicht:
derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. De overdracht van uw persoonsgegevens aan bovengenoemde derden vindt alleen plaats voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. In dat geval zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Indien een derde uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerker namens ons verwerkt en wij daarom, op verzoek en in overeenstemming met onze instructies, een verwerkingsovereenkomst met een dergelijke derde aangaan die voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG).

Grondslagen
De verwerking van persoonsgegevens door ons is gebaseerd op verschillende principes. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract (voor de levering van diensten) dat wij hebben gesloten of dat noodzakelijk kan zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. In sommige gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, indien u geen klant bent, voor het ontvangen van commerciële communicatie. Ten slotte is de verwerking gebaseerd op een legitiem belang van ons, zoals de verwerking in het kader van het interne beheer, met het oog op een doeltreffende communicatie, kwaliteitsverbetering of direct-marketing verwerking voor klanten en actieve contacten van ons. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out aangeboden.
Opslagtermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Uw rechten
U kunt ons verzoeken uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren als de gegevens onvolledig of onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die in ons bezit zijn op te vragen. Indien u geen nieuwsbrieven, e-mailberichten of andere mededelingen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u ons daarvan te allen tijde kosteloos op de hoogte stellen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen de verwerking staken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als er andere dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die betrekking hebben op de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.
Klachtenprocedure
Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van ons werk en de tevredenheid van onze klanten over onze diensten. Daarom voeren we regelmatig enquêtes uit en gebruiken we de resultaten om onze diensten voortdurend te verbeteren. Als iets in uw geval niet volgens plan is verlopen, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verklaring onder voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te passen, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in de verwerking of als de regels veranderen. In het geval van grote wijzigingen zullen wij dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacyverklaring is bedoeld om een verplichting of overeenkomst te creëren tussen ons en een bezoeker van onze website of om informatie in dat verband te verstrekken.
Cookies
Om ervoor te zorgen dat onze website goed kan worden gebruikt en om een betere navigatie voor onze bezoekers mogelijk te maken, kunnen we cookies gebruiken om geaggregeerde gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen. We kunnen deze hulpmiddelen gebruiken om informatie over onze systemen bij te houden en om bepaalde categorieën gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina's. Deze informatie wordt doorgegeven aan onze webmasters die deze gebruiken om het aantal bezoekers aan de verschillende onderdelen van de website te analyseren en om ervoor te zorgen dat onze website functioneert als een nuttige en effectieve bron van informatie. Cookies die niet nodig zijn voor het gebruik van de website vereisen uw toestemming. In dit geval wordt uw ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd bij uw eerste bezoek aan de website. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacyvoorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van onze cookies. Voor het gebruik van cookies en andere technieken die door derden worden gebruikt, gelden hun eigen privacyvoorwaarden.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.
- Door u aan ons verstrekte gegevens: contactgegevens en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening (waaronder: naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, privé-adres, bedrijfsadres, KvK-nummer, BTW-nummer, (mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer); Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van vergaderingen of registratie; Nieuwsbrieven.
- Via onze website ontvangen persoonsgegevens: gegevens over uw bezoek aan onze website; informatie over het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, zoals uw IP-adres; uw surfgedrag en interesses.
- Persoonlijke gegevens ontvangen van andere bronnen: ontvangen persoonlijke gegevens van openbare (online) bronnen zoals bedrijfssites en SocialMedia platforms zoals LinkedIn; persoonlijke gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.